خرید(بودجه 83 در يك نگاه)

بودجه 83 در يك نگاه|30017093|gvh30017093|بودجه 83 در يك نگاه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بودجه 83 در يك نگاه می باشد.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 29

طي سالهاي‌گذشته عدم شفافيت‌بودجه ‌دولت‌كه ‌به ‌شش‌ فصل ‌و20ماده ‌تقسيم ‌مي‌شد به‌عنوان‌ يكي‌ از ‌جدي‌ترين مشكلات ‌بودجه ‌مطرح ‌بوده‌است. وطبق ‌مطالعات‌ سازمان ‌بين‌المللي‌ پول‌ بودجه ‌نويسي ‌در ايران ‌با هيچكدام ‌ازشاخصهاي ‌بين‌المللي ‌تطبيق‌ نمي‌يافت، لذا با توصيه‌هاي‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ پول‌ وآگاهي ‌نويسندگان‌ و تصويب ‌كنندگان ‌بودجه ‌دركشور به‌ تدريج‌ زمينه ‌تغييرنگارش ‌آن ‌فراهم ‌آمد و از سال1380با استفاده ‌از‌ روش‌ جديد ‌بودجه ‌كشور تدوين‌ گرديد. در اين‌ روش‌ بودجه ‌به ‌هفت‌ فصل ‌تقسيم مي‌گردد: 1 جبران‌ خدمت‌ كاركنان 2 – استفاده ‌از كالاها و خدمات 3 هزينه‌هاي‌ اموال ودارايي 4 يارانه 5 كمكهاي‌ بلاعوض 6 رفاه ‌اجتماعي7 ساير هزينه‌ها بودجه ‌سال 1383آخرين‌ پرونده ‌وضعيت ‌مالي ‌دولت‌ در برنامه ‌سوم‌توسعه ‌مي‌باشد. ‌لذا به ‌همين ‌سبب‌ از اهميت‌ خاصي ‌برخوردار بوده ‌و داراي ‌ويژگيهاي ‌مهمي ‌مي‌باشد: 1 بهينه‌سازي‌ اندازه‌ دولت‌ با تاكيد بر توسعه‌كيفي ‌و شايستگي : ‌در اين ‌رابطه ‌صرفه‌جويي‌ در اعتبارات ‌هزينه‌اي (جاري) و افزايش‌ كارايي‌ تملك‌ دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي(عمراني)، مشاركت‌ مردم ‌و ‌واگذاري ‌بخشي‌ ازتصدي‌هاي ‌دولتي ‌مورد تاكيد بودجه ‌مي‌باشد. پيش‌بيني ‌بازخريد كاركنان ‌غيرماهر دستگاههاي‌ دولتي‌ از محل‌ فروش‌ اموال ‌منقول‌ و غيرمنقول ‌مازاد، فروش‌ شركتهاي ‌دولتي ‌به ‌ميزان 2200 ميليارد ريال ‌و رشد2/11 درصدي‌ بودجه ‌عمراني‌ سال 83 را در اين ‌راستا ‌مي‌توان ‌توصيف‌ كرد. 2 ‌ حفظ ‌قدرت ‌خريدكاركنان: به ‌استناد ‌ماده 3 قانون‌ برنامه ‌سوم‌توسعه‌ و به ‌منظور جلوگيري ‌از كاهش‌ رفاه ‌شاغلان ‌بخش‌دولتي‌، ‌حقوق‌ و دستمزد آنها به ‌ميزان ‌تورم ‌افزايش‌ خواهديافت. ‌بر اساس‌ فصل‌ اول ‌بودجه‌ يعني ‌جبران ‌خدمت‌كاركنان ‌بودجه ‌دستگاهها ‌تا 16‌ درصد افزايش ‌يافته‌است. تغيير نظام ‌هماهنگ‌ پرداختها در سال ‌آينده ‌از ديگر برنامه‌هاي‌ دولت ‌است. 3 ‌اهتمام ‌جدي ‌در جهت‌ اتمام ‌طرحهاي ‌نيمه‌تمام ‌و عدم‌شروع‌ طرحهاي ‌جديد: محدوديت‌ شروع ‌طرح‌ و پرونده جديد و اعطاي ‌اولويت‌ به ‌طرحهايي‌كه ‌در سال 1383 ‌خاتمه ‌مي‌پذيرد، موجب‌ خواهد شد تعداد بيشتري‌ از پروژه‌هاي ‌عمراني‌ در سال ‌آينده ‌به ‌بهره‌برداري ‌برسد. در سال 1380 متوسط‌ اتمام ‌طرحهاي ‌عمراني ‌10 سال ‌بوده ‌كه ‌هم‌ اكنون‌ به ‌5/7‌ سال‌ رسيده‌است‌ و طبق‌ پيش‌بيني‌هاي ‌سازمان ‌مديريت‌وبرنامه‌ريزي‌ تا ‌پايان ‌سال ‌آينده ‌به ‌شش‌ ماه ‌كاهش ‌خواهديافت. 4 ‌تداوم ‌سياستهاي ‌تمركززدايي:‌ مجموع ‌بودجه ‌استانهاي ‌سراسركشور بالغ ‌بر 71029 ميليارد ريال ‌خواهد‌بود، كه ‌استان ‌تهران‌ با بودجه‌اي ‌معادل 7421 ميليارد ريال ‌بيشترين ‌ميزان ‌و استان‌ سمنان ‌با 919 ميليارد ‌ريال ‌كمترين ‌ميزان ‌بودجه ‌سال ‌83 ‌را به ‌خود اختصاص‌ داده‌اند. تبديل ‌طرحهاي ‌ملي‌ به ‌استاني‌، ‌افزايش‌ اختيارات‌ شوراي ‌برنامه‌ريزي ‌و توسعه‌ استانها و تداوم ‌رديف‌ اعتباري‌ توسعه ‌و توازن ‌منطقه‌اي (كمك‌ به ‌مناطق‌ محروم) از راهبردهاي ‌بودجه ‌است. همچنين ‌به‌ رغم‌ محدوديت ‌شروع ‌طرح‌ و يا پروژه ‌عمراني ‌ملي‌ جديد، در خصوص‌ پرونده‌هاي ‌استاني ‌شروع ‌يك‌ پروژه ‌جديد ‌در ‌ازاي ‌خاتمه ‌دو پروژه ‌پذيرفته ‌شده‌است. 5 ‌ محدود ‌كردن ‌رشد ‌مصارف‌ بودجه: رشد مصار ف ‌بودجه ‌نسبت‌ به ‌رقم‌ مشابه ‌سال ‌1382 ‌معادل 5/14 درصداست .‌ رشد ‌اعتبارات ‌جاري ‌1/11‌ درصد و اعتبارات ‌عمراني‌ 6/11‌ درصد ‌پيش‌بيني ‌شده‌است. ‌يكي‌ از مهمترين‌ دلايل ‌افزايش ‌هزينه‌هاي ‌جاري ‌هزينه‌ واردات‌ بنزين، افزايش‌ حقوق‌كارمندان ‌دولت ‌و‌ پيش‌بيني ‌بدهي‌هاي ‌مالياتي ‌شركتهاي ‌بيمه ‌و بانكها از ديگر عوامل ‌‌افزايش‌ بودجه ‌جاري‌ مي‌باشد. 6 ‌ افزايش‌ سهم‌ درآمدهاي‌ مالياتي: سهم‌ در آمدهاي ‌مالياتي ‌در كل‌ منابع ‌عمومي‌ دولت‌ از 4/23 درصد در سال 82‌ به‌ 4/28‌ درصد‌ در سال ‌83‌ افزايش ‌خواهد‌يافت‌ و نسبت‌ درآمدهاي‌ مالياتي ‌به ‌اعتبارات‌ هزينه‌اي ‌نيز‌ از ‌8/35 درصد در سال 82 ‌به ‌5/47 ‌درصد در سال ‌83 ‌افزايش‌ خواهد‌يافت. ‌در بودجه ‌سال‌ 83 ‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ و نفت‌ به ‌عنوان ‌مهمترين ‌منابع ‌درآمدي‌ دولت ‌مطرح‌ مي‌باشند. ‌درآمدهاي مالياتي‌ دولت‌ در سال ‌آينده‌ 2/95959 ميليارد ريال ‌پيش‌بيني‌ شده‌است‌كه ‌از نگاه ‌بسياري ‌از ‌منتقدان ‌وصول‌ اين ‌مقدار ‌ماليات‌ با ‌مشكل‌ مواجه ‌خواهد‌شد. و در سال 1382 نيز دولت‌ در پوشش‌ كامل ‌درآمدهاي‌ مالياتي ‌خود ناتوان ‌بوده‌است.‌ مجلس ‌نيز ‌در تصويب‌ لايحه ‌ بودجه ‌در اين ‌قسمت ‌حساسيت ‌فوق‌العاده ‌نشان‌ داده‌است، به ‌طوري ‌كه ‌در كميسيون ‌تلفيق ‌700 ‌ميليارد ‌ريال‌ از ‌پيش‌بيني ‌دولت ‌كاسته ‌شد. ‌در هرحال ‌سياست ‌دولت ‌برآن‌ است‌كه ‌از اتكاي ‌بودجه ‌به ‌درآمدهاي‌ نفتي ‌بكاهد و بر درآمدهاي ‌مالياتي ‌تكيه‌ نمايد، برخي‌ از منتقدين اقتصادي‌ اين ‌سياست‌ را تلاش‌ دولت ‌جهت اتكاي به ‌درآمدهاي ثابت‌ مي‌دانند ‌تا ‌درآمدهاي‌ متغيير ‌ناشي‌ از ‌فروش‌ نفت كه ‌از اختيار ‌دولت‌ خارج ‌است. 7 ‌ بهبود ‌توزيع‌ درآمد: رعايت‌ احكام ‌قيمت‌گذاري‌ كالاها و خدمات‌ و اتخاذ ‌روشهاي‌ جبراني ‌و تداوم‌ سياست‌ پرداخت‌ يارانه ‌و خريد‌كالاهاي‌ اساسي‌ بر اساس‌ قيمتهاي ‌تضميني ‌از اصلي‌ترين ‌اقدامات‌ دولت‌ در سال‌ 83 خواهدبود. در سال 83 حدود 40 هزار ميليارد ريال ‌يارانه ‌مستقيم(يارانه‌كالاهاي‌ اساسي) پرداخت‌ خواهد‌شدكه‌ رشدي‌ معادل 10 درصد دارد. اين ‌يارانه ‌به ‌گندم‌، آرد، نان، روغن، برنج، شيرخشك، شير، پنير، كودشيميايي ‌و. … تعلق ‌مي‌گيرد. 8 ‌حمايتهاي‌ اجتماعي: تصويب ‌نظام ‌جامع ‌تامين‌اجتماعي‌ جهت‌ هدفمند‌كردن‌ يارانه‌ها از اهداف‌ دولت‌ در سال 1383 ‌خواهد‌بود. گسترش‌ پوشش‌ بيمه ‌خدمات‌درماني‌، افزايش‌ حداقل ‌حقوق‌ شاغلان ‌و بازنشستگان‌، افزايش‌ حمايتهاي‌ مالي ‌مستمر اقشاركم‌درآمد از طريق‌ اعطاي‌كالاهاي‌اساسي‌ مضاعف‌ ياكالا برگ ‌اضافي ‌و يا ‌افزايش سهم‌كالاهاي اساسي‌ يارانه‌اي، ‌تداوم ‌سياست‌ توزيع‌كالا ‌براي مددجويان ‌تحت‌ پوشش‌كميته ‌امداد ‌و سازمان‌ بهزيستي ‌‌و حمايت‌ مستمر‌ از ‌دانش‌آموزان ‌و دانشجويان ‌تحت‌ پوشش‌ سازمانها و نهادهاي‌ حمايتي ‌از سياستهاي‌ دولت‌ جهت‌گسترش ‌حمايتهاي ‌اجتماعي ‌مي‌باشد. 9 شركتهاي ‌دولتي: همانگونه ‌كه ‌در ابتدا ذكر شد بودجه ‌شركتهاي ‌دولتي ‌در سال 1383 نسبت‌ به ‌سال قبل ، 4/23‌ درصد خواهدبود و سهم‌ بودجه ‌شركتهاي ‌دولتي ‌از كل‌ بودجه ‌9/63‌ درصد مي‌باشد. از مجموع ‌دريافتهاي ‌بودجه ‌83‌ شركتهاي‌ دولتي، بانكها و موسسات‌ انتفاعي ‌وابسته ‌به ‌دولت‌ 458233‌ ميليارد ريال(معادل 67 درصد) مربوط‌ به ‌درآمدهاي‌ عملياتي‌ شركتهاي ‌مزبور و مبلغ ‌21320 ‌ميليارد ريال‌ نيز ‌بابت ‌جبران ‌زيان و اجراي طرحهاي ‌تملك‌ دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي ‌به ‌ شركتهاي‌ دولتي، بانكها و موسسات‌ انتفاعي ‌وابسته‌ به ‌دولت پرداخت ‌خواهدشد

مطالب دیگر:
بررسي تراوش در زير يك سد خاكي با استفاده از روش اجزاي محدودنقاط ضعف و قوت روش وينكلر در طراحي شالوده هاتغيرات ساختاري شبكه بين شهري وتاثيرات ان در توسعه شهرهابررسی آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر با بررسی سواحل استان گیلانضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايرانبررسي ضريب رفتار چليك هاي تك لايه فضاكارکسب درآمد تضمینی از اینترنت در خانهیادگیری آسان سریع و جذاب زبان انگلیسی با متدهای پیشرفته - قسمت اولشبیه ساز یکسو ساز سه فاز دیودی با متلبدانلود پکیج آموزش ساخت شماره مجازی رایگانپکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرامآموزش گام به گام و پروژه محور پاورپوینت 2016FotoSizer Professional 3.2.0.550 تغییر سایز تصاویرنرم افزار اندرویدیِ آزمون آیین نامه و آموزش رانندگی به همراه سوالات آزمون های مقدماتی و اصلی به همراه آموزش های عملی رانندگی.نقشه افلاین حرفه ایHarrisons Manual of Medicineساخت لواشکهای خانگی خوشمزهتحقیق اماده سیستم های اشوبگرمقاله بررسی و تولید فرکتال هامقاله بررسی سیستم های اشوبمقایسه میحط جاوا با دات نتمقاله بهینه سازی تقاضاطراحی وتحلیل زیر سیستم رزرو بلیط و خلافی اتوبوستشخیص هویت برا اساس عنبیه چشمتصویربرداری دیجیتالی